Dokumenty

STATUT

Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia Nr 1
im. Antoniego Szalińskiego w Żyrardowie

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Nazwa szkoły brzmi: Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1 im. Antoniego Szalińskiego w Żyrardowie.
2. Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1 im. Antoniego Szalińskiego w Żyrardowie jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.
3. Patronem szkoły jest Antoni Szaliński.
4. Adres szkoły: ul. Armii Krajowej 3, 96-300 Żyrardów.

§ 2

1. Szkoła działa na podstawie:
2. wpisu do ewidencji niepublicznych szkól i placówek artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
3. niniejszego statutu.
4. Szkołę prowadzi osoba fizyczna Iga Szczepaniak-Wnuk.
5. Dyrektorem szkoły jest Olena Szczepaniak.
6. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem specjalistycznej jednostki nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej.

§ 3

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 07 września 1991 r. O Systemie Oświaty (Dz.U. Nr w 95 poz. 425 z dalszymi zmianami) oraz w przepisach prawnych, zarządzeniach i rozporządzeniach odnoszących się do szkół artystycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 4

1) Nadrzędną ideą szkoły jest muzyczne kształcenie dzieci i młodzieży oraz wychowanie przez sztukę.
2) Działalność dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest zgodnie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa i ideami zgodnymi z Konwencją Praw Dziecka.
3) Szkoła realizuje ramowy plan nauczania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych z dn. 6 czerwca 2019 r. i zmieniającym rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych z dn. 13 maja 2022 r.
4) Zasady oceniania promowania i klasyfikacji są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dn. 28 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 147) ze zmianami z dn. 19 kwietnia 2024 r.
5) Dyrektor szkoły i kadra pedagogiczna przestrzegają obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad sprawowania opieki nad uczniami pozostającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, zasad organizowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wyjazdów organizowanych przez szkołę.
6) Dodatkowym miejscem odbywania zajęć jest Szkoła Podstawowa w Mszczonowie (Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza, ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów).
7) Uczniowie, ich opiekunowie, nauczyciele, Dyrektor oraz sympatycy szkoły tworzą społeczność szkoły.

§ 5

1) Szkoła prowadzi naukę w zakresie szkoły I stopnia.
2) Szkoła realizuje czteroletni (nauka trwa 4 lata) i sześcioletni (nauka trwa 6 lat) cykl nauczania. W obu cyklach nauczania prowadzone są lekcje indywidualne i grupowe.
3) Organizuje dodatkowo zajęcia muzyczne dla zainteresowanych wyłącznie nauką gry na instrumencie lub śpiewem.
4) Prowadzi zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz zajęcia dla dorosłych.
5) Prowadzi zajęcia umuzykalniające z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

§ 6

1) Działalność szkoły finansowana jest przy udziale rodziców lub opiekunów (czesne wpłacane co miesiąc), a także ze środków przekazywanych szkole w formie dotacji i darowizn przez innych fundatorów.
2) Rodzice lub opiekunowie dziecka zobowiązują się do terminowego uiszczania opłat za naukę dziecka. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia trwającej miesiąc lub dłużej, opłata wynosi 50% czesnego. W przypadku krótszej nieobecności, opłata wynosi 100%.
3) Przy szkole mogą być organizowane inne formy zajęć muzycznych finansowane całkowicie i wyłącznie przez rodziców/opiekunów.
4) Umowy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły zawiera i rozwiązuje właściciel szkoły.

Rozdział 2
Cele i zadania szkoły

§ 7

Prywatna Szkoła Muzyczna Nr 1 w Żyrardowie jako szkoła I stopnia:
a) rozwija i rozbudza podstawowe zdolności muzyczne dzieci i młodzieży;
b) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły muzycznej I stopnia;
c) przygotowuje absolwentów do podjęcia nauki w szkole muzycznej II stopnia;
d) wychowuje wrażliwych i dojrzałych odbiorców sztuki;
e) oddziałuje aktywnie na środowisko w sferze kultury;
f) przygotowuje przyszłych animatorów kultury w środowisku lokalnym;
g) kształtuje wartościowe cechy woli i charakteru takie jak: godność, wrażliwość, obowiązkowość, wytrwałość;
h) zapewnia rozwój poczucia odpowiedzialności, patriotyzmu i otwarcia na wartości kulturowe kraju, Europy i świata;
i) uwrażliwia osobowość ucznia poprzez kontakt ze sztuką eksponując jej etyczne wartości.

§ 8

Szkoła realizuje cele, o których mowa w §7 poprzez:
a) prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania;
b) udział w konkursach i przesłuchaniach;
c) odbiór sztuki organizowanej w formie koncertów, przedstawień teatralnych, wystaw;
d) współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności na rzecz promocji miasta, powiatu;
e) współdziałanie między szkołami na zasadzie lekcji otwartych, wspólnych koncertów, działań podnoszących rangę szkolnictwa artystycznego;
f) czuwanie nad rozwojem talentu uczniów wybitnie uzdolnionych;
g) stwarzanie dobrej, przyjaznej i radosnej atmosfery.

Rozdział 3
Organa szkoły

§ 9

1) Organami szkoły są:
a) Dyrektor
b) Rada Pedagogiczna
2) Organami szkoły mogą być również:
a) Rada Rodziców
b) Samorząd Uczniowski

§ 10

1) Na czele szkoły stoi Dyrektor, który kieruje jej bieżącą działalnością, a w szczególności:
a) reprezentuje szkołę na zewnątrz;
b) opracowuje program dydaktyczno-wychowawczy szkoły i nadzoruje jego właściwą realizację;
c) opracowuje organizację roku szkolnego;
d) podejmuje decyzje w sprawie przyjęć i skreśleń z listy uczniów;
e) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
f) naucza na prawach nauczyciela;
g) czas pracy Dyrektora jest nie normowany;
h) stwarza warunki dla dobrego działania pozostałych organów szkoły. Ma prawo uczestniczenia w ich zebraniach oraz obowiązek współpracy z nimi;
i) ma prawo hospitowania zajęć i obowiązek udzielania nauczycielom pomocy w pracy;
j) ma prawo do powołania wicedyrektora i kierowników sekcji;
k) nadzoruje pracę wszystkich zatrudnionych w szkole.
2) Organ Prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem:
a) reprezentuje szkołę na zewnątrz;
b) ustala zakres obowiązków dla pracowników;
c) ustala preliminarz budżetowy szkoły;
d) zatrudnia i zwalnia pracowników;
e) zawiera wszelkie umowy niezbędne dla funkcjonowania szkoły;
f) dysponuje środkami finansowymi szkoły;
g) odpowiada za przestrzeganie dyscypliny budżetowej, prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji administracyjnej i finansowej, także za właściwe zabezpieczenie mienia szkoły;
h) nadzoruje pracę wszystkich zatrudnionych w szkole.
i) ma prawo hospitowania zajęć i obowiązek udzielania nauczycielom pomocy w pracy;

§ 11

1) Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym za realizację programu dydaktyczno-wychowawczego i podejmującym związane z tym decyzje w formie uchwał, a także organem zatwierdzającym i doradczo-opiniodawczym Dyrektora szkoły.
2) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący w szkole nauczyciele oraz Dyrektor szkoły, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady.
3) Posiedzenia Rady zwoływane są na wniosek jej przewodniczącego lub na wniosek innych organów szkoły.
4) Posiedzenia Rady są protokołowane.
5) Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:
a) zatwierdzanie planu pracy szkoły;
b) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
c) opracowanie i uchwalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
d) okresowe i roczne analizowanie oraz ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizowania warunków pracy szkoły;
e) zatwierdzanie w formie uchwał wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
f) określanie form wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego.
6) Kompetencje opiniodawcze Rady Pedagogicznej:
a) opiniowanie statutu szkoły oraz ewentualnych w nim zmian;
b) opiniowanie opracowanego przez Dyrektora programu dydaktyczno-wychowawczego;
c) opiniowanie ewaluacji;
d) opiniowanie struktury organizacyjnej szkoły;
e) opiniowanie koncepcji innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
f) analizowanie wniosków Dyrektora wynikających z prowadzonego nadzoru pedagogicznego.

§ 12

1) W szkole może działać Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2) Zasady tworzenia Rady Rodziców ustala ogół rodziców.
3) Ustalenia rady rodziców nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.
4) Rada Rodziców może występować do Dyrektora z wnioskami dotyczącymi działalności szkoły.
5) W celu wspierania działalności szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§ 13

1) Uczniowie szkoły jako samorząd mają prawo tworzenia organizacji uczniowskich.
2) Utworzenie Samorządu Uczniowskiego ma na celu umożliwienie uczniom wyrażania opinii o działalności szkoły oraz brania aktywnego udziału w jej życiu.
3) Uczniowie współpracują w poszanowaniu zasad demokracji i tolerancji, w poczuciu rozwijania ich samodzielności oraz odpowiedzialności grupowej i indywidualnej

§ 14

Organa szkoły współdziałają ze sobą w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw kierując się dobrem szkoły, w poczuciu odpowiedzialności za jej prawidłowe funkcjonowanie.

Rozdział 4
Organizacja szkoły

§ 15

1) Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem ramowego planu nauczania.
2) W arkuszu organizacji szkoły zamieszczona jest ogólna liczba pracowników w szkole oraz ogólna liczba zajęć dydaktycznych.
3) Na podstawie arkusza Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć.
4) W szkole istnieje cykl sześcioletni i czteroletni, realizujące ramowy plan nauczania.
5) Podstawową formą pracy jest system klasowo-lekcyjny.
6) Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W klasach I-III cyklu sześcioletniego lekcja instrumentu głównego trwa 30 minut. Lekcja fortepianu dodatkowego/obowiązkowego/trwa 30 minut. Zajęcia z akompaniatorem trwają jednorazowo 15 minut.
7) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania jednostki lekcyjnej zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
8) Rada Pedagogiczna może uchwalić inny tryb zaliczania fortepianu dodatkowego.
9) Podział na grupy na zajęciach ogólnomuzycznych oraz przydziały uczniów do zespołów kameralnych, orkiestry, chóru ustala Dyrektor na podstawie odrębnych przepisów.
10) Przy podziale na grupy uwzględnia się ponadto plan lekcji w szkołach ogólnokształcących.
11) Dyrektor ustala przydziały uczniów do poszczególnych klas instrumentalnych uwzględniając predyspozycje uczniów, aktualne potrzeby szkoły.

§ 16

1) Organizacja zajęć zespołu, zespołu instrumentalnego, orkiestry lub chóru:
a) zajęcia zespołu, zespołu instrumentalnego, orkiestry lub chóru mogą być prowadzone przez dwóch nauczycieli;
b) drugi nauczyciel pełni funkcję osoby wspierającej dyrygenta lub nauczyciela głównego;
c) za organizację zajęć, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, wymagania edukacyjne, program nauczania, repertuar odpowiada dyrygent lub nauczyciel główny;
d) nauczyciel wspomagający uczestniczy w pracach organizacyjnych, prowadzi próby sekcyjne;
e) oceniania dokonują wspólnie dyrygent i nauczyciel wspomagający.

§ 17

Zasady zwiększania uczniom wymiaru zajęć z instrumentu głównego, zespołu instrumentalnego i zajęć indywidualnych:
a) z wnioskiem o zwiększenie zajęć występuje nauczyciel lub rodzic po zasięgnięciu opinii nauczyciela;
b) decyzję o zwiększeniu zajęć dla uczniów z instrumentu głównego, zespołu instrumentalnego oraz z zajęć indywidualnych podejmuje Dyrektor szkoły, z uwzględnieniem możliwości finansowych i kadrowych szkoły.

§ 18

Wymagania edukacyjne uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) nauczyciele poszczególnych zajęć przedstawiają do 15 września danego roku szkolnego.

§ 19

Kalendarz każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy.

§ 20

1) Organizacja indywidualnego programu lub toku nauki na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2017 roku:
a) w uzasadnionych przypadkach Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala dla danego ucznia system indywidualnego toku nauki;
b) uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych artystycznych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych;
c) uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych artystycznych zajęciach edukacyjnych w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych artystycznych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy;
d) uczeń w porozumieniu z nauczycielem przedmiotów, na które jest zobowiązany uczęszczać, zalicza pewne partie materiału w ustalonym przez nauczyciela systemie. Jednocześnie ten sam uczeń ma obowiązek systematycznego uczęszczania na lekcje instrumentu głównego;
e) uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki, może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego;
f) indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki;
g) z wnioskiem do Dyrektora szkoły o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: rodzice (prawni opiekunowie ucznia), lub nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;
h) indywidualny program nauki opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek. Program ten nie może obniżyć wymagań edukacyjnych ustalonych dla danej klasy i wynikających z podstawy programowej;
i) ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach, w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych oraz na podstawie WSO.

§ 21

1) W trakcie zajęć lekcyjnych na terenie szkoły opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele.
2) Podczas zajęć organizowanych poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek szkolnych nauczyciele mogą korzystać z pomocy rodziców.
3) Rolę wychowawcy pełni nauczyciel przedmiotu głównego.

Rozdział 5
Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

§ 22

1) Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy I cyklu sześcioletniego jest ukończone 5 lat i nieprzekroczenie 10 roku życia.
2) Warunkiem przyjęcia do klasy I cyklu czteroletniego jest ukończone 8 lat i nieprzekroczenie 17 roku życia.
3) Rodzice lub opiekunowie kandydatów wypełniają kwestionariusz – wniosek o przyjęcie do szkoły.
4) Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie badania predyspozycji.
5) W celu badania predyspozycji Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
6) Badanie przydatności kandydata do szkoły obejmuje:
a) słuch wysokościowy;
b) słuch harmoniczny;
c) poczucie rytmu;
d) pamięć muzyczną;
e) możliwość nauki gry na danym instrumencie;
f) inteligencje ogólną.
7) Z przebiegu badania predyspozycji komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych.
8) Dyrektor sporządza listę osób przyjętych i ogłasza ją przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

§ 23

1) Zasady przyjmowania kandydata do klasy wyższej:
a) przyjęcie do klasy wyższej odbywa się na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego;
b) komisję do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego powołuje Dyrektor;
c) komisja sporządza protokół z przebiegu egzaminu.
2) W uzasadnionych przypadkach, na przykład ze względu na zmianę miejsca zamieszkania istnieje możliwość przeniesienia ucznia z innej lub do innej szkoły w czasie trwania roku szkolnego. W takim wypadku przekazywany jest odpis arkusza ocen ucznia. Różnice programowe uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i pod ich kierunkiem.

Rozdział 6
Współpraca szkoły z rodzicami

§ 24

1) Niniejszy statut uwzględnia prawa rodziców do:
a) znajomości wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów;
b) znajomości regulaminu oceniania, promowania i klasyfikowania;
c) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, postępów i przyczyn trudności w nauce;
d) znajomości zadań i zamierzeń wychowawczych szkoły;
e) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania dalszego kształcenia swoich dzieci;
f) uczestniczenia w lekcjach indywidualnych/zbiorowych za zgodą nauczyciela.
2) Rodzice i nauczyciele współpracują w sprawach kształcenia i wychowania uczniów:
a) w razie potrzeby rodzice mogą kontaktować się z każdym nauczycielem dziecka oraz z Dyrektorem;
b) dwa razy w roku organizowane są ogólnoszkolne spotkania z rodzicami;
c) uczestniczą w uroczystościach szkolnych i koncertach;
d) w sytuacji, gdy uczniowi grozi nieuzyskanie promocji do następnej klasy, najpóźniej na miesiąc przed końcem semestru, rodzice otrzymują informację o zgłoszeniu się na rozmowę do Dyrektora szkoły i nauczyciela przedmiotu, w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
1) Do podstawowych obowiązków rodziców uczniów należy:
a) zapewnienie dziecku regularnego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
b) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
c) mobilizowanie dziecka do pracy w domu.

Rozdział 7
Współpraca szkoły z samorządem terytorialnym

§ 25

1) Szkoła współpracuje z samorządem terytorialnym na rzecz rozwijania działalności kulturalnej w środowisku lokalnym i na rzecz promocji kultury swojego regionu.
2) Dyrektor szkoły przedstawia władzom samorządowym kalendarz imprez szkolnych, który zostaje uwzględniony w kalendarzu imprez miejskich.
3) Szkoła włącza się w organizowane przez władze samorządowe obchody świąt państwowych i uroczystości o zasięgu lokalnym.
4) Szkoła współpracuje z placówkami oświatowymi i kulturalnymi podległymi władzom samorządowym organizując audycje muzyczne i koncerty.

Rozdział 8
Szkoła jako zakład pracy

§ 26

1) Szkoła jest zakładem pracy dla zatrudnionych w niej osób.
2) W szkole zatrudnia się nauczycieli.
3) Rozliczenia finansowe prowadzi na zlecenie biuro rachunkowe.
4) Prace administracyjne wykonuje Dyrektor i Organ Prowadzący szkołę, lub zatrudniony w tym celu pracownik.

§ 27

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, jest odpowiedzialny za wyniki i jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w trakcie trwania zajęć.

§ 28

1) Do zadań nauczyciela w szczególności należy:
a) prawidłowa realizacja procesu dydaktycznego w oparciu program nauczania i plan pracy szkoły;
b) zaznajomienie uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi na każdy rok nauki;
c) uzyskiwanie jak najwyższego poziomu artystycznego u swoich uczniów oraz rozwijanie ich zdolności;
d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
e) bezstronna i obiektywna ocena uczniów;
f) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb;
g) informowanie rodziców uczniów, dyrekcji i rady pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych;
h) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

§ 29

2) Do uprawnień nauczyciela należy:
a) decydowanie w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
b) decydowanie o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów;
c) tworzenie programu autorskiego;
d) prawo wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień dla swoich uczniów;
e) prawo do uzyskania pomocy merytoryczno-dydaktycznej w swojej pracy od kierownictwa szkoły.

§ 30

1) Nauczyciel odpowiada za:
a) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych z przedmiotu, którego naucza;
b) stan warsztatu pracy, sprzętów urządzeń oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych;
c) cywilnie lub karnie za tragiczne skutki braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów pozostających pod jego opieką.

§ 31

Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć sekcje. Pracą sekcji kieruje powołany przez Dyrektora kierownik sekcji.

Rozdział 9
Uczniowie szkoły, ich prawa i obowiązki

§ 32

1) Uczniowie stanowią najważniejszą część społeczności szkolnej.
2) Uczniowie mają prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
b) opieki wychowawczej;
c) zapewnienia warunków bezpieczeństwa;
d) poszanowania ich godności;
e) swobody wyrażania myśli i przekonań;
f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
g) zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi ze wszystkich przedmiotów;
h) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny;
i) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć szkolnych;
j) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;
k) nagród, wyróżnień za osiągnięcia w nauce.
3) Uczniowie mają obowiązki:
a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
b) brania udziału w organizowanych przez szkołę imprezach, pracach na rzecz szkoły i środowiska;
c) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły;
d) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój;
e) troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły;
f) wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora i nauczycieli;
g) uczeń nie korzysta w czasie lekcji z telefonu komórkowego, chyba, że w wyjątkowych sytuacjach za zgodą nauczyciela.

Rozdział 10
Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

§ 33

1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności, w stosunku do efektów kształcenia określonych w podstawie programowej oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

2) Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) określenie poziomu opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności ze wszystkich realizowanych w szkole przedmiotów nauczania;
b) ocenianie bieżące polegające na monitorowaniu pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć;
c) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
d) motywowanie ucznia do pracy;
e) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i ewentualnych trudnościach ich dziecka;
f) wskazanie nauczycielom potrzeby doskonalenia metod pracy w celu uzyskania lepszych wyników.

3) Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) otrzymywanie ocen cząstkowych i klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, oraz informowanie o nich uczniów rodziców (prawnych opiekunów);
b) bieżące ocenianie i ustalanie ocen według skali i w formach przyjętych w szkole;
c) ustalanie ocen klasyfikacyjnych semestralnych i końcowo rocznych;
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych;
d) ustalaniu warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych semestralnych i końcowo rocznych;
e) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

4) Prace domowe i ich ocenianie:
f) w klasach I – III szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, nauczyciel nie zadaje uczniowi pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych z wyjątkiem przedmiotu głównego;
g) w klasach IV – VI szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia oraz szkole muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia, nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Zadane prace domowe nie są dla ucznia obowiązkowe i nie ustala się z nich oceny z wyjątkiem przedmiotu głównego, fortepianu dodatkowego, kształcenia słuchu, chóru, orkiestry lub zespołu instrumentalnego;
h) nauczyciel sprawdza wykonaną przez ucznia pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową i przekazuje uczniowi informacje zwrotne pomagające w uczeniu się, wskazując co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

5) Oceny ustala się według następującej skali:
celujący 6
bardzo dobry 5
dobry 4
dostateczny 3
dopuszczający 2
niedostateczny 1

6) Dyrektor szkoły na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o konsekwencjach otrzymania negatywnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
7) Nauczyciele na początku bieżącego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć:
a) uczniowie są informowani na pierwszej lekcji przez nauczyciela przedmiotu;
b) rodzice (opiekunowie prawni) informowani są przez nauczyciela przedmiotu na pierwszym spotkaniu organizacyjnym lub podczas pierwszych zajęć.
8) Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele w oparciu o obowiązujące podstawy programowe i realizowane programy nauczania.
9) Wymagania edukacyjne obejmują osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu.

§ 34

1) Sposoby i zasady informowania uczniów o postępach i osiągnięciach:
a) oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców;
b) uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia;
c) na prośbę ucznia lub rodziców nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę;
d) rodzice są informowani na bieżąco o postępach i osiągnięciach uczniów w trakcie indywidualnych rozmów z nauczycielami;
e) nauczyciele są zobowiązani do poinformowania uczniów i rodziców o grożących ocenach niepromujących na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

§ 35

1) Zwalnianie uczniów z części zajęć edukacyjnych:
a) w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części zajęć edukacyjnych;
b) decyzję o zwolnieniu ucznia z części zajęć edukacyjnych podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wystawionej przez lekarza;
c) uczeń może być również zwolniony z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, jeżeli zrealizował je w zakresie zgodnym z podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego;
d) w przypadku zwolnienia ucznia z części zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniona” /” zwolniony”.

§ 36

1) Klasyfikowanie:
a) klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania;
b) klasyfikowanie ucznia odbywa się dwa razy w każdym roku szkolnym, na koniec każdego semestru;
c) nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują uczniów oraz ich opiekunów o przewidywanych ocenach na miesiąc przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, w szczególności o grożących ocenach negatywnych.
2) Oceny klasyfikacyjne ustala się według następującej skali:
a) celujący (6) – osiągnięcia ucznia wykraczają poza wymagania edukacyjne;
b) bardzo dobry (5) – uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne;
c) dobry (4) – spełnienie wymagań nie jest pełne, ale nie przewiduje się problemów w dalszym kształceniu;
d) dostateczny (3) – uczeń spełnia jedynie podstawowe wymagania w zakresie minimum, co może oznaczać trudności w dalszym przebiegu kształcenia;
e) dopuszczający (2) – uczeń częściowo spełnia wymagania edukacyjne, jednak rokuje nadzieję na poprawę wyników nauczania;
f) niedostateczny (1) – uczeń całkowicie nie spełnia wymagań edukacyjnych, nie rokuje na poprawę wyników w przyszłości.
3) Ocenę ustala nauczyciel przedmiotu z wyjątkiem ocen ustalanych przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego (instrument główny w dziale instrumentalnym, zespół w dziale muzykowania zespołowego).

§ 37

1) Ocena końcowo roczna z przedmiotu głównego wystawiana jest w trybie egzaminu promocyjnego.
2) W celu przeprowadzenia egzaminu promocyjnego Dyrektor powołuje co najmniej trzyosobową komisję, w skład której wchodzą:
a) przewodniczący – Dyrektor;
b) nauczyciel uczący danego przedmiotu;
c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, lub inny nauczyciel.
3) Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, datę egzaminu, wykonany program i ustaloną ocenę.
4) Protokoły egzaminacyjne przechowywane są w szkole przez cały cykl nauki.
5) Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza Dyrektor szkoły.
6) W razie usprawiedliwionej nieobecności ucznia, Dyrektor szkoły wyznacza dodatkowy termin egzaminu promocyjnego do końca danego roku szkolnego.
7) W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego, wówczas ocenę wystawia nauczyciel przedmiotu.
8) Przy ustalaniu oceny z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych. W szczególności:
a) celujący (6): 25 punktów. Gra bezbłędna technicznie, wierna tekstowi, wyjątkowo interesująca pod względem muzycznym, wykraczająca swym poziomem ponad wymagania danej klasy. Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który bierze udział w koncertach, reprezentuje szkołę na zewnątrz, uczestniczy w przesłuchaniach i konkursach regionalnych, krajowych i międzynarodowych;
b) bardzo dobry (5): 21-24 punkty. Gra bezbłędna technicznie, wierna tekstowi, interesująca pod względem muzycznym;
c) dobry (4): 16-20 punktów. Gra z drobnymi uchybieniami;
d) dostateczny (3): 13-15 punktów. Gra z wyraźnymi uchybieniami technicznymi i muzycznymi, jednakże posiadająca zadatki na postęp w dalszej nauce;
e) dopuszczający (2): 10-12 punktów. Gra nie spełnia wymagań minimum programowego, rokując nikłą nadzieję na postęp;
f) niedostateczny (1): poniżej 10 punktów. Gra nie spełnia wymagań minimum programowego, a braki techniczne i muzyczne uniemożliwiają dalszą naukę.

9) Ponadto komisja bierze pod uwagę prawidłowość funkcjonowania aparatu gry, sprawność techniczną, dyscyplinę rytmiczną i agogiczną, muzykalność, wyczucie stylu i formy, pamięć oraz odporność na stres.

§ 38

1) Z pozostałych przedmiotów obowiązkowych, w tym z fortepianu dodatkowego ocenę klasyfikacyjną wystawia nauczyciel:
a) ocena wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych uzyskiwanych w czasie zajęć lekcyjnych, podczas odpowiedzi ustnych i sprawdzianów oraz wykowanego na lekcji repertuaru;
b) szczegółowe wymagania na daną ocenę zawiera przedmiotowy system oceniania;
c) uczeń jest poinformowany o ocenie cząstkowej w chwili jej wystawienia;
d) na miesiąc przed planowanym posiedzeniem rady klasyfikacyjnej nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej (zwłaszcza o ocenie negatywnej).

2) Ustalona przez nauczyciela ocena nie promująca może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 39

1) W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora szkoły uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego:
a) termin egzaminu i skład komisji egzaminacyjnej ustalają Dyrektor szkoły;
b) w skład komisji wchodzą: Dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący przedmiot może być zwolniony z udziału prac w komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły;
d) ocena końcoworoczna ustalona w trybie egzaminu poprawkowego nie może być zmieniona;
e) egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę nie promującą z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych;
f) termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor, nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich. Musi on być wyznaczony do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych;
g) uczeń, który z uzasadnionych przyczyn nie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września;
h) protokół z egzaminu poprawkowego zostaje dołączony do arkusza ocen ucznia;
i) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia;
j) uczeń, który nie spełnił warunków i nie zdał egzaminu poprawkowego podlega skreśleniu z listy uczniów, ewentualnie za zgodą rady pedagogicznej powtarza klasę.

§ 40

1) Powtarzanie klasy może nastąpić jeden raz w całym cyklu kształcenia.
2) Wniosek o powtarzanie klasy składają rodzice uczniów nie później niż na 7 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych.
3) Rada Pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż w dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych.
4) Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody z podaniem przyczyny.

§ 41

1) Uczeń, który ze względu na dużą ilość usprawiedliwionych nieobecności nie uzyskał oceny klasyfikacyjnej może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego:
a) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora;
b) w skład komisji wchodzą: Dyrektor, nauczyciel przedmiotu i nauczyciel pokrewnego przedmiotu;
c) egzamin klasyfikacyjny można przeprowadzać w formie praktycznej, ustnej, pisemnej lub mieszanej. Formę egzaminu ustala Dyrektor szkoły;
d) we wprowadzonych w szkolnym planie nauczania blokach przedmiotowych, ustala się odrębne oceny dla każdego przedmiotu;
e) do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację odpowiedziach ucznia;
f) w przypadku nieklasyfikowania ucznia w arkuszu ocen wpisuje się „nieklasyfikowana” / „nieklasyfikowany”;
g) egzamin klasyfikacyjny wyznacza się także uczniowi realizującemu indywidualny tok nauki;
h) protokół z egzaminu klasyfikacyjnego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 42

W przypadku ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki, uczeń może być klasyfikowany i promowany poza normalnym trybem.

§ 43

Uczeń może na wniosek rodziców za zgodą rady pedagogicznej realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne danej klasy w ciągu kolejnych dwóch lat, w łącznym wymiarze godzin nie przekraczającym wymiaru przewidzianego dla danej klasy. Uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku nauki.

§ 44

1) Uczeń w porozumieniu z nauczycielem i w wyznaczonym przez nauczyciela terminie może starać się o uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizując następujące wymagania:
a) z instrumentu:
i) dodatkowe występy artystyczne na koncertach i audycjach uczniowskich;
ii) lepszy od przewidywanego wynik egzaminu promocyjnego.
b) z przedmiotów ogólnomuzycznych:
i) poprawa sprawdzianów, prac klasowych w sposób ustalony z nauczycielem przedmiotu;
ii) dodatkowa praca zadana przez nauczyciela;
iii) udział w konkursach przedmiotowych.
2) Laureaci konkursów i przesłuchań organizowanych przez CEA otrzymują ocenę celującą i są zwolnieni z egzaminu promocyjnego

§ 45

1) Ocena niedostateczna i dopuszczająca z przedmiotu instrument główny uniemożliwia promowanie do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
2) Ocena niedostateczna i dopuszczająca z kształceniem słuchu oraz ocena niedostateczna z pozostałych przedmiotów, uniemożliwia promowanie do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
3) Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, datę egzaminu, wykonany program i ocenę ustaloną przez komisję egzaminacyjną.
4) Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.
5) W uzasadnionych przypadkach, decyzją Dyrektora szkoły uczeń może zostać zwolniony z egzaminu promocyjnego. W tym przypadku ocenę ustala nauczyciel.
6) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów z powodu nieobecności przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia:
a) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionych nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny;
b) na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;
c) termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami);
d) jeśli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, Dyrektor szkoły może wyznaczyć dodatkowy termin;
e) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji lub imię i nazwisko nauczyciela danego przedmiotu, termin egzaminu, wykonywany program lub pytania egzaminacyjne oraz ocenę ustaloną przez komisję lub nauczyciela przeprowadzającego egzamin;
f) protokół z przeprowadzonego egzaminu dołącza się do arkusza ocen ucznia.
7) W uzasadnionych przypadkach za zgodą rady pedagogicznej uczeń może realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu kolejnych lat nauki.

§ 46

1) Uchwałę o promowaniu podejmuje Rada Pedagogiczna po zatwierdzeniu klasyfikacji końcoworocznej.
2) Promowanie obejmuje:
a) promowanie uczniów do klas wyższych;
b) decyzję o ukończeniu szkoły;
c) promowanie uczniów poza normalnym trybem;
d) przyznanie nagród i wyróżnień.
3) Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem, że z przedmiotu głównego otrzymał ocenę co najmniej dostateczną.

§ 47

1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, (z zastrzeżeniem oceny wystawionej w trybie egzaminacyjnym):
a) termin zgłoszenia – 7 dni od zakończenia zajęć dydaktycznych;
b) w przypadku potwierdzenia, Dyrektor powołuje komisję w celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
c) w skład komisji wchodzą: Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu, drugi nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu;
d) sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej;
e) ocena ustalona w wyniku sprawdzianu nie może być niższa;
f) ocena ustalona w trybie sprawdzianu jest ostateczna.
2) W przypadku otrzymania negatywnej oceny rocznej uczniowi przysługuje egzamin poprawkowy.
3) W wypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia, Dyrektor może wyznaczyć dodatkowy termin.
4) Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§ 48

1) Uczeń uzyskujący oceny celujące i bardzo dobre może być promowany do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem na koniec roku szkolnego lub w trakcie jego trwania w trybie indywidualnego toku nauczania.
2) Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów, których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej otrzymują semestralną lub końcowo roczną ocenę celującą i zostają zwolnieni z egzaminu promocyjnego.
3) Za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.
4) W celu otrzymania świadectwa z wyróżnieniem (z wyjątkiem ucznia klas I-III szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia) średnia ocen nie może być niższa niż 4,75, a ocena z przedmiotu głównego powinna być co najmniej bardzo dobra.
5) Za szczególne osiągnięcia artystyczne lub przedmiotowe Rada Pedagogiczna może przyznać uczniowi nagrodę.

§ 49

1) Świadectwo ukończenia szkoły otrzymuje uczeń, który w klasyfikacji końcowo rocznej w klasach programowo najwyższych cyklu 4-letniego lub cyklu 6-letniego uzyskał oceny pozytywne.
2) Uczeń, który na świadectwie końcowym uzyskał średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

§ 50

1) Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów w trybie administracyjnym na wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub własny, jeśli jest pełnoletni.
2) Uczeń zostaje skreślony z listy uchwałą rady pedagogicznej, jeżeli nie spełnia warunków promocji i nie może powtarzać klasy.

§ 51

1) Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami:
a) pieczęć podłużna zawiera nazwę szkoły, imię patrona, adres, numer telefonu, regon, NIP;
b) pieczęć okrągła duża zawiera umieszczoną na obwodzie nazwę szkoły oraz w części centralnej godło państwowe;
c) pieczęć okrągła mała zawiera tą samą treść co pieczęć okrągła duża;
d) pieczątka imienna Dyrektora szkoły.
2) Świadectwa szkolne opatruje się pieczęcią urzędową.
3) Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 11
Postanowienia końcowe

§ 52

1) Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalania.
2) Dyrektor opracowuje tekst ujednolicony niezwłocznie po uchwaleniu zmian w statucie.
3) Tekst ujednolicony statutu wprowadza się zarządzeniem Dyrektora.
4) Tekst ujednolicony dostępny jest w wersji papierowej u Dyrektora szkoły oraz umieszczony na stronie szkoły.

§ 53

1) Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
2) Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 54

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Niniejszy Statut został zaopiniowany na posiedzeniu rady pedagogicznej
w dniu 7 maja 2024r.